Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1.
Já, Alexandra Procházková IČ: 05885809 se sídlem Krňany 40, Krňany, 257 44 (dále jen: „správce“) jsem správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

2.
Moje kontaktní údaje: Krňany 40, 257 44 Krňany, email: info@jogavsednichdnu.cz, telefon: +420 724 638 177.

3.
Osobními údaji, které zpracovávám, se rozumí veškeré informace, které mi jako fyzická osoba poskytujete, například jméno, kontaktní údaje, email, telefon, adresa apod.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných údajů

1.
Zpracovávám osobní údaje, které jste mi poskytl/a nebo osobní údaje, které jsem získala na základě přihlášení do online produktu zdarma, nebo do placeného online produktu, nebo k odběru novinek.

2.
Zpracovávám Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro zaslání produktu nebo newsletteru. 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a mnou podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.
Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší registrace k online produktu a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a mnou; při registraci do online produktu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné zaslání online produktu (jméno a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro zaslání online produktu, bez poskytnutí osobních údajů není možné online produkt poskytnout,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

1.
Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 1 roku, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.
Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.

2.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

1.
Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.
Prohlašuji, že jsem přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.
Přijala jsem technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.
Prohlašuji, že k osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.
Registrací do online produktu zdarma nebo placeného potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.
Tyto podmínky jsem oprávněna změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejním na svých internetových stránkách, případně Vám zašlu novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste mi poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 2.10.2022